Informace o zpracování osobních údajů:

Zpracovávat budeme následující osobní údaje:

·       Jméno, příjmení, e-mail, telefonní kontakt zákonných zástupců a jméno, příjmení, datum narození, bydliště dětí – zpracování pro interní databázi klientů, účetnictví, vystavení faktur pro pojišťovny a zaměstnavatele. Správce osobních údajů, účetní, pojišťovny, zaměstnavatelé.

·       Jméno a příjmení zákonného zástupce a jméno, příjmení, datum narození a bydliště dětí pro pojišťovnu Generali, a.s. – z důvodu zajištění úrazového pojištění, seznam zasílán na e-mail pojišťovny.

·       E-mail – klient bude zahrnut do databáze kontaktů – zasílání informací o přihlášení, o platbě, storno podmínkách, informativní e-mail o obsazenosti jednotlivých termínů, otevření nových termínů, pořádání dětského dne, harmonogram táborů, pouze správce údajů

·       Telefonní kontakt, jméno dítěte, jméno zákonného zástupce – instruktoři jednotlivých táborů – nutné pro možnost kontaktovat rodiče v případě potřeby

·       Fotografie – využití hromadných fotografií pro prezentační účely, facebook, instagram, zasílání odkazu na fotografie, správce údajů, google disk. Údaje bude zpracovávat správce kontaktů, účetní.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo
• vzít souhlas kdykoliv zpět,
• požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
• požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
• vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
• požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
• v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Správce údajů – Mgr. Markéta Skalická – market@inlineusti.cz, 602 245 393

 

Všeobecné podmínky pro účast na příměstských táborech

Organizace Příměstské tábory, s.r.o., IČ: 06711561, Karpatská 231, Ústí nad Orlicí – Kerhartice 562 04.  (dále jen “poskytovatel“) pro zabezpečení svých služeb jako jsou pořádání a organizování příměstských táborů pro děti a mládež, organizování sportovních akcí, soukromých lekcí vydává tyto Všeobecné podmínky (dále jen „podmínky“).

  1. Smluvní vztah

1.1. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem, v případě nezletilého dítěte jeho zákonným zástupcem (dále jen „zákazníkem“) se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a je upraven těmito Všeobecnými podmínkami. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je poskytovatel jako zpracovatel oprávněn ke zpracování a uchování osobních údajů získaných od zákazníků, a to za účelem řádného zajištění táborů, k čemuž mu zákazník uděluje souhlas. Dále si poskytovatel vyhrazuje právo pořizovat foto a video záznamy všech účastníků na táborech a využívat je pro svou prezentaci na webových stránkách, internetových sociálních sítí, v tisku apod.

1.2. Pro potvrzení účasti je potřeba vyplnit přihlášku o bezinfekčnosti a souhlas/nesouhlas se zpracováním osobních údajů.

Zpracovávat budeme osobní údaje – viz výše.

2. Přihlášení na tábor a potvrzení účasti

2.1. K účasti na táborech se zákazník může přihlásit pouze prostřednictvím webu organizace na adrese www.inlineusti.cz  vyplněním a odesláním přihlášky.

2.2. Odesláním přihlášky zákazník vyslovuje souhlas s těmito Všeobecnými podmínkami.

2.3. Smluvní vztah (dále jen „smlouva“) vzniká okamžikem doručení a potvrzení objednávky poskytovatelem zákazníkovi na e-mailovou adresu zákazníka vyplněnou v objednávce.

2.4. Komunikace mezi poskytovatelem a zákazníkem probíhá výhradně formou e-mailových zpráv. E-mailová adresa poskytovatele je market@inlineusti.cz  . Zprávy zaslané poskytovatelem a doručené na e-mailovou adresu zákazníka týkající se důležitých informací, např. o změnách apod., jsou považovány za doručené a závazné.

 

  1. Úhrada

3.1. Cena táborů je splatná do konce června. Údaje potřebné k proplacení tábora budou zaslány na e-mail. Zákazník může požádat o vystavení faktury např. při čerpání příspěvků přes zaměstnavatele, pojišťovny, příspěvku FKSP zaměstnavatelem,

3.2. Při prodlení s platbou má poskytovatel právo přihlášku stornovat s domněním, že zákazník již o účast na táborech ztratil zájem.

  1. Změny služeb

5.1. Poskytovatel je oprávněn provést změny sjednaných služeb, tj. měnit dobu konání tábora, jeho program, a to v případech, které úmyslně nezpůsobil, tedy nastanou-li okolnosti, které poskytovateli brání poskytnout dohodnuté služby.

5.2. Změny sjednaných služeb je poskytovatel povinen oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu poté, co se o takových okolnostech dozví.

5.3. Nesouhlasí-li zákazník s těmito změnami, je oprávněn do pěti dnů od obdržení oznámení o změnách služeb objednávku vypovědět. Datum výpovědi se rozumí doba doručení výpovědi na e-mailovou adresu poskytovatele.

5.4. Pokud tak neučiní, je tato skutečnost považována za souhlas s provedenými změnami ze strany zákazníka.

  1. Zrušení rekreace nebo doplňku ze strany zákazníka, změna smlouvy

6.1. Storno podmínky:

V případě odhlášení dítěte 14 dní před začátkem školičky vracíme 100% z uhrazené částky.

V případě odhlášení dítěte 7 dní před začátkem školičky vracíme 80% z uhrazené částky.

V případě odhlášení dítěte 1 a méně dní před začátkem školičky vracíme 50% z uhrazené částky.

Při neúčasti na táboře je možná výměna za náhradníka, kterého zákazník nalezne. V tom případě je nutno tuto záměnu neprodleně oznámit provozovateli tábora.

 

  1. Pojištění

7.1. Cena táborů zajišťuje pojištění zodpovědnosti za škodu a též úrazové pojištění společností Generali, a.s.

7.2. Cena soukromých lekcí nezahrnuje úrazové pojištění a lekce probíhají na vlastní nebezpečí

  1. Zrušení tábora ze strany poskytovatele

8.1. Poskytovatel může před nebo po nástupu na tábor od smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět v následujících případech:
a) V důsledku poskytnutí nesprávných či neúplných údajů zákazníkem v objednávce.
b) V důsledku tzv. “vyšší moci“, tj. z důvodů, kterým nebylo možno zabránit nebo je při uzavírání smlouvy předvídat. V tomto případě, obdrží zákazník uhrazenou částku za tábor v plné výši zpět. Zároveň nemá nárok na žádné další náhrady.
c) V případě nenaplnění minimálního počtu zákazníku, tj. minimum 6 osob na tábor a termín.
d) Pokud je zákazník v prodlení s úhradou ceny rekreace dle data splatnosti.

  1. Vyloučení zákazníka z tábora

9.1. Poskytovatel má právo vyloučit zákazníka z tábora v průběhu trvání akce z následujících důvodů:
a) Zhorší-li se zdravotní stav zákazníka tak, že léčení nebude možné (dle úvahy zdravotníka či lékaře) v prostorách areálu konání akce nebo bude jeho zdravotní stav ohrožovat zdravotní stav ostatních zákazníků (zejména infekční onemocnění, úraz, podezření na nemoc či úraz apod.).
b) Pokud zákazník bude přechovávat nebo požívat alkoholické nápoje, cigarety nebo jiné návykové látky, svévolně opustí areál konání akce nebo program, svojí agresivitou nebo jiným způsobem bude nebezpečný sobě nebo ostatním zákazníkům nebo pokud nebude respektovat řád akce a pokyny výchovných pracovníků.

9.2. V případě vyloučení zákazníka z výše uvedených důvodů hradí vyloučený zákazník veškeré náklady spojené s ukončením pobytu na rekreaci (např. sankce hrazené poskytovatelem třetím stranám). Poskytovatel v těchto případech nevrací alikvotní část ceny akce ani případných dalších zákazníkem uhrazených služeb ani nelze použít storno pojištění.

  1. Vyloučení odpovědnosti poskytovatele

10.1. Zákazník je povinen poskytovateli oznámit všechna známá zdravotní omezení nezletilého dítěte, popř. sdělit informace o aplikovaných lécích či zdravotních pomůckách a dítě těmito léky a pomůckami vybavit. Má se za to, že zákazník uzavřením smlouvy osvědčuje zdravotní způsobilost k programu na táborech. Veškerá rizika spojená se zdravotním stavem zákazníka nese výhradně sám zákazník. Poskytovatel nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození cenných věcí a předmětů, které nejsou na akci vhodné, zejména se jedná o šperky, větší obnos peněz či elektroniku.

  1. Reklamace služeb

11.1. V případě, že rozsah nebo kvalita služeb akce neodpovídá smluvním podmínkám, vzniká zákazníkovi právo reklamace.

11.2. V průběhu rekreace je zákazník povinen případnou reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být včas sjednána náprava na místě samém. V zásadě platí, že reklamace, má-li splnit svůj účel, musí být uplatněna ihned poté, co zákazník zjistí skutečnosti, které mohou být předmětem reklamace tak, aby závadný stav byl neprodleně odstraněn, služba doplněna nebo poskytnuta nově. Pro uplatnění reklamace musí být předloženo písemné potvrzení vzniklých škod nebo poruch plnění podepsané zástupcem poskytovatele. Bez tohoto potvrzení nebude reklamace uznána. Pokud nebude reklamace uplatněna okamžitě na místě, zmenšuje se nebo zcela zaniká nárok zákazníka na náhradu všech později vzniklých škod, které by při včasném oznámení nevznikly nebo mohly být odstraněny. Reklamace tábora musí být uplatněna písemně u poskytovatele bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do 3 měsíců od skončení tábora.

11.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo na dobu vyřízení všech reklamací týkajících se letních pobytů do 30. září téhož roku

  1. Závěrečná ustanovení

12.1. Vyplněním a odesláním objednávky a přihlášky zákazník bere na vědomí a souhlasí s těmito Všeobecnými podmínkami, těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje.

12.3. Zákazník souhlasí s využitím jeho osobních údajů v souladu se zákonem č.101/ 2000 Sb., o ochraně osobních údajů uvedených ve smlouvě pro potřeby poskytovatele, a to výhradně za účelem zasílání nabídek dětských táborů a rekreací a tělovýchovných akcí pořádaných poskytovatelem.

12.4. Zákazník souhlasí s využitím fotografií, videí a dalších materiálů, které budou na táboře pořízeny k propagaci poskytovatele a také souhlasí se zveřejněním těchto materiálů zejména na webu poskytovatele a jiných jeho stránkách na sociálních sítích, jako je např. Facebook, Twitter, Google+, YouTube apod. a při výrobě vzpomínkového materiálu.